Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Zapytania ofertowe dla projektu AutoInvent - 13/2021/BK/AutoInvent - Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby realizacji projektu AutoInvent prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.

|   Postępowania Regulaminowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający - JSW Innowacje S.A. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 28.09.2021r. dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

Euro Pro Group Renata Gonet

ul. Jałowcowa 1

58-200 Dzierżoniów

za cenę ofertową: 1.415,00 zł netto, 1.740,45 zł brutto

Oferta przedstawiła najkorzystniejsze korzystne warunki cenowe dla Zamawiającego oraz uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert – cena.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 10.09.2021r. pn.:

Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby realizacji projektu:

„System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”

Nr sprawy: 13/2021/BK/AutoInvent

Termin składania ofert:

Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesłać 

1. w formie skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

lub

2. za pomocą opcji składania ofert dostępnej na portalu Baza Konkurencyjności 2021 zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty Instrukcjami korzystania z bazy konkurencyjności dostępnymi m.in. 

archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction/

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2021r. do godziny 11:00.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane w dniu 20.09.2021r. na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68825

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.