Odpowiedzialny Biznes

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

W aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu, nasza działalność rozwojowa przedstawia się jako szereg przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla pracowników kopalń, społeczności lokalnych, monitoringu i ochrony środowiska.

Do głównych obszarów w których zamierzamy podjąć wysiłek badawczy, mający znaczenie dla odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju górnictwa zaliczamy:

  1. Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w kopalniach.
  2. Skuteczną ochronę środowiska naturalnego i ulepszenie wykorzystania węgla jako czystego źródła energii.
  3. Automatyzację procesów.
  4. Wspieranie działalności monitoringu środowiska.
  5. Innowacyjny recykling - odpady wydobywcze z węgla kamiennego.
  6. Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację.
  7. Poznanie budowy geologicznej oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.
  8. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin.