ImproStamp

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Tytuł projektu:     „Technologia wytwarzania wsadu węglowego o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej dla baterii koksowniczej systemu ubijanego”  (ImproStamp)

Działanie:              1.2. „Sektorowe programy B+R”

Cel projektu: Projekt ma na celu opracowanie technologii wytwarzania ubijanych wsadów węglowych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej w stosunku do aktualnie produkowanych, co umożliwi ograniczenie o min. 60% liczbę destrukcji nabojów węglowych w trakcie obsadzania komór. Poprawa wytrzymałości wsadów węglowych uzyskana będzie poprzez  wprowadzanie dodatku chemicznego wpływającego na siłę oddziaływań międzycząsteczkowych, a tym samym na proces reorgranizacji ziaren w trakcie operacji ubijania oraz wytrzymałość mechaniczną ubitego naboju.

Podmiot realizujący projekt: Konsorcjum Przemysłowo - Naukowe w składzie:

·         JSW Nowe Projekty S.A.

·         JSW Koks S.A.

·         Instytut Technologii Paliw i Energii

 

Wartość projektu:               8 698 063,49 zł, w tym budżet JSW Nowe Projekty S.A.:             2 359 481,24 zł

Wartość dofinansowania:  4 861 059,76 zł, w tym dotacja dla JSW Nowe Projekty S.A.:         943 792,51 zł

Termin realizacji projektu:  2020 – 2023

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego