Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

6/2023/NP Raport stanowiący wkład do opracowania pn. Wstępne Studium Wykonalności w zakresie możliwości wykorzystania potencjału energii geotermalnej do produkcji ciepła lub energii elektrycznej – Etap 1

|   Postępowania Regulaminowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 30.11.2023 r. Zamawiający – JSW Nowe Projekty S.A. informuje, iż w postępowaniu pn.:

„Raport stanowiący wkład do opracowania pn. Wstępne Studium Wykonalności w zakresie możliwości wykorzystania potencjału energii geotermalnej do produkcji ciepła lub energii elektrycznej – Etap 1”

Nr sprawy: 6/2023/NP

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez:

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Nowe Projekty S.A., informuje o ogłoszeniu postępowania w dniu 26.10.2023 r. pn.:

„Raport stanowiący wkład do opracowania pn. Wstępne Studium Wykonalności w zakresie możliwości wykorzystania potencjału energii geotermalnej do produkcji ciepła lub energii elektrycznej – Etap 1”

nr sprawy 6/2023/NP

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2023 r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.