Wydarzenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 2(1) k.s.h.)

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 2(1) k.s.h.)

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

 

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą: JSW NOWE PROJEKTY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40 – 282), ul. Paderewskiego 41, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000116114, NIP: 9541026027, REGON: 272929765, kapitał zakładowy: 3 095 500,00 zł – wpłacony w całości („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą: HAWK-E Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40 – 282), ul. Paderewskiego 41, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000729324, NIP: 9542791617, REGON: 380068472, kapitał zakładowy: 5 000 000,00 zł – wpłacony w całości („Spółka Przejmowana”), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu 17 października 2022 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

 

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

 

Do pobrania:

1.      Plan połączenia,  


2.      Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Hawk-e Sp. z o.o. z JSW Nowe Projekty S.A.


3.      Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW Nowe Projekty S.A. w sprawie połączenia Hawk-e Sp. z o.o. z JSW Nowe Projekty S.A. oraz zmiany treści Statutu JSW Nowe Projekty S.A. w zakresie przedmiotu działalności JSW Nowe Projekty S.A.


4.      Załącznik nr 3 – projekt zmiany treści Statutu JSW Nowe Projekty S.A. z siedzibą w Katowicach w zakresie przedmiotu działalności JSW Nowe Projekty S.A.


5.      Załącznik nr 4 – oświadczenie Zarządu HAWK-E Sp. z o.o., zawierające ustalenie wartości majątku Spółki oraz informację o stanie księgowym na dzień 30.09.2022 r. wraz z załącznikami:


a.      Rachunek Zysków i Strat sporządzony wg stanu na dzień 30.09.2022 r.
b.      Bilans sporządzony wg stanu na dzień 30.09.2022 r.


6.      Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym JSW Nowe Projekty S.A. sporządzone dla celów połączenia wg stanu na dzień 30.09.2022 r. wraz z załącznikami:


a.      Rachunek Zysków i Strat sporządzony wg stanu na dzień 30.09.2022 r.
b.      Bilans sporządzony wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

Ogłoszenie - załączniki do ogłoszenia

Inne aktualności

Więcej aktualności