Specjalista ds. PV i Starszy Specjalista ds. PV

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Edysk

JSW Nowe Projekty S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. PV lub Starszego Specjalisty ds. PV

Poszukujemy kandydatów posiadających następujące kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne w obszarze OZE, energetyka
 • znajomość zagadnień technicznych w obszarach projektowania, budowy, funkcjonowania i  eksploatacji, instalacji fotowoltaicznych
 • znajomość Ustaw obejmujących: Prawo Energetyczne, Prawo Budowlane, Efektywność Energetyczna
 • doświadczenie i znajomość problematyki związanej z odnawialnymi źródłami energii oraz powiązanych z nimi rozporządzeń i regulacji
 • umiejętność analizy dokumentacji technicznej branży energetycznej i budowlanej

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie Studium Wykonalności dla planowanych do wybudowania instalacji fotowoltaicznych na gruntach własnych Spółki/Spółek z Grupy Kapitałowej JSW
 • przygotowywanie koncepcji farm fotowoltaicznych
 • wykonywanie obliczeń i symulacji dotyczących farm fotowoltaicznych
 • weryfikacja zgodności projektów z normami, specyfikacjami i wymaganiami kontraktowymi
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień i zgłoszeń do Operatora Sieci Dystrybucyjnej
 • tworzenie wniosków o warunki przyłączenia dla elektrowni fotowoltaicznych
 • zakup farm fotowoltaicznych/Spółek, posiadających tytuł prawny do projektów instalacji fotowoltaicznych o statusie Ready to Build i Commercial Operation Date (COD)
 • nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z prowadzonymi przez wyspecjalizowane zewnętrzne podmioty badań due-diligence Spółek posiadających tytuł prawny do instalacji fotowoltaicznych
 • współpraca z Operatorem Systemu Przesyłowego w zakresie obsługi zgłoszeń (obsługa systemu WIRE i WIRE/RP), rozliczeń z Rynkiem Bilansującym oraz realizacji pozostałych zadań wynikających z planowanych do zawarcia umów  przesyłowych energii z instalacji fotowoltaicznych,
 • współpraca z OSD w zakresie Generalnych Umów Dystrybucyjnych, świadczonych na ich obszarze usług POB i OH, obsługi zmiany sprzedawcy, odczytów i agregacji danych pomiarowych, raportowania
 • przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami o: uzyskanie decyzji środowiskowej w tym przygotowywanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia – KIP, warunków zabudowy, warunków przyłączenia, pozwolenia na budowę, wpisanie do rejestru MIOZE.

Oferujemy:

 • prywatną opiekę medyczną
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • dofinansowanie wypoczynku

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres e-mailowy: [email protected]