Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Informacja

Zarząd Spółki JSW Innowacje S.A. informuje, iż podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie (ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa).

Informacja o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji

W związku z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), dalej: Ustawa Nowelizująca, Spółka JSW Innowacje S.A. (dalej: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą Nowelizującą.

Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy oraz innych procedur z tym związanych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami Zarząd Spółki JSW Innowacje S.A. wezwał po raz pierwszy wszystkich Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki JSW Innowacje S.A., 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 41, pokój 401, tak by mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 357 09 75.

 Katowice, 29.09.2020r.